مراحل هفتگانه فراخوان های ارزش افزوده

فراخوان مرحله سوم ثبت نام در نظام مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه‌كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مي‌نمايد.
الف- مشمولين مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده‌اند، در صورتي كه در سال ۱۳۸۷ يا ۱۳۸۸ مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها سه ميليارد ريال و بالاتر مي‌باشد، مشمول مرحله سوم ثبت‌نام و اجراي قانون خواهند بود.
اشخاصي كه شاغل به فعاليتهاي صرفاً معاف موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بندهاي «ب» و «ج» ماده (۹۶) قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت‌نام در اين مرحله مستثني خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت‌نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند.
ضمناً: نحوه ثبت‌نام و اجراي قانون توسط اشخاص حقيقي مشمول بند «الف» ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم در اطلاعيه مرحله دوم (تاريخ اجراي قانون از ۱۳۸۸/۷/۱) اعلام شده است و در مورد مشمولين بندهاي «ب» و «ج» ماده (۹۶) قانون مزبور نيز در اطلاعيه‌هاي بعدي اعلام خواهد شد.
ب- تاريخ اجراء و تكاليف قانوني 
موديان محترم مشمول مرحله سوم ثبت‌نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول فروردين ماه سال هزاروسيصدوهشتادونه (۱۳۸۹/۱/۱)، مكلف به اجراي كليه مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي‌باشند.
ج- مهلت ثبت‌نام و چگونگي ثبت‌نام
از موديان محترم مشمول مرحله سوم …
د-ثبت‌ نام و اجراي اختياري (داوطلبانه) قانون ماليات بر ارزش افزوده
اشخاص حقيقي و حقوقي كه مشمول مراحل اول، دوم و اين مرحله (سوم) ثبت‌نام و اجراي قانون نمي‌باشند، در صورتيكه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات (غيرمعاف) آنها در سال ۱۳۸۷ يا ۱۳۸۸ بيشتر از دو ميليارد ريال باشد، مي‌توانند به منظور ثبت‌نام و اجراي قانون به صورت اختياري، درخواست خود را به سازمان امور مالياتي كشور (معاونت ماليات بر ارزش افزوده) تسليم نمايند. اين دسته از موديان در صورت كسب مجوز ثبت‌نام از تاريخي كه سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد كرد، به عنوان مودي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد.
تذكرمهم: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول و دوم ثبت‌نام و اجراي قانون بوده‌اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله سوم ثبت‌نام اين نظام مالياتي، جزو موديان مشمول مراحل قبلي ثبت‌نام و اجراي قانون (براي موديان مرحله اول از ۱۳۸۷/۷/۱ و مرحله دوم از ۱۳۸۸/۷/۱) خواهند بود.
قابل توجه موديان محترم
اين اطلاعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي محسوب مي‌گردد.