مراحل هفتگانه فراخوان های ارزش افزوده

فراخوان مرحله پنجم ثبت نام در نظام مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» این قانون، بدینوسیله فعالان اقتصادی( عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می‌نماید:

۱مشمولین مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون

۱-۱ کلیه اشخاص حقوقی که تا کنون و بر اساس شرایط مراحل اول ، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، در صورتی که درهر یک از سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها یک میلیارد ریال وبیشتر ‌باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

۲-۱ کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال ۱۳۹۰ ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا می‌رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده‌اند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال ۱۳۹۰ یا سال‌های بعد، به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد.

۳-۱ اشخاص حقوقی که صرفاً به فعالیت عرضه کالا و ارائه خدمات معاف موضوع ماده«۱۲» قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجرای قانون در این مرحله مستثنی می باشند.

۲مهلت و چگونگی ثبت نام

۱-۲ از اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون در خواست می‌گردد…

۲-۲ کلیه اشخاص حقوقی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ به بعد به حد آستانه فروش کالا و ارائه خدمات در سال ۱۳۹۰ و یا سال‌های بعد می‌رسند، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به حد آستانه مذکور در سال مورد نظر (یک میلیارد ریال و بالاتر) مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ثبت‌نام، صدور صورتحساب و … خواهند بود.

مثال (۱): شرکتی قبل از سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده و در سال‌های قبل به حد آستانه فروش کالا و ارائه خدمات (یک میلیارد ریال و بالاتر) نرسیده است. اما تا تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۰ به حد آستانه مزبور می‌رسد. بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۰ (اول دوره مالیاتی پائیز) خواهد بود.

مثال (۲): شرکتی در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۰ به ثبت می رسد و تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به حد آستانه فروش کالا و ارائه خدمات (یک میلیارد ریال و بالاتر) خواهد رسید، بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۰ (اول دوره مالیاتی زمستان) خواهد شد.

۳تاریخ اجراء و تکالیف قانونی

اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ مکلف به اجرای کلیه تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می باشند.

لازم به ذکر است مهلت مذکور برای اشخاص حقوقی که طی سال ۱۳۹۰ یا سال‌های بعد، حائز شرایط مرحله پنجم می شوند از تاریخ اولین دوره مالیاتی بعد از مشمولیت خواهد بود.

قابل توجه مؤدیان محترم

این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می‌گردد.