فراخوان مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

با عنايت به تصويب و ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده و از آنجا كه مطابق ماده (۵۳) قانون، تاريخ اجراي اين نظام مالياتي از اول مهرماه ۱۳۸۷ تعيين گرديده است، با استفاده از اختيارات حاصل از ماده (۱۸) قانون مذكور، بدينوسيله مشمولين مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد حداقل يكي از شرايط زير اعلام مي‌گردند:

 الف) كليه وارد كنندگان؛

 ب) كليه صادر كنندگان؛

 ج) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است؛

 د) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال ۱۳۸۷، يك ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است.

تبصره: آن دسته از فعالان اقتصادي كه صرفاً به عرضه كالاها و خدمات معاف از اين نظام مالياتي (بر اساس مفاده ماده ۱۲ قانون) اشتغال دارند، از ثبت نام در اين مرحله معاف مي‌باشند، بديهي است فعالاني كه به عرضه توأم كالاهاي مشمول و معاف اشتغال داشته و حداقل يكي از شرايط فوق را دارند مشمول اين تبصره نبوده و موظف به ثبت نام در اين مرحله مي‌باشند.

 

موديان محترم مشمول بندهاي (الف) تا (د) اين دستورالعمل علاوه بر ثبت نام به شرح فوق الذكر، ضروري است برابر قانون اقدامات زير را از تاريخ ۱۳۸۷/۷/۱ به مورد اجرا بگذارند:

 1. اجراي مقررات و دستورالعمل‌هاي اين نظام مالياتي در رابطه با چگونگي صدور صورتحساب معاملات، و همچنين محاسبه و دريافت ماليات و عوارض متعلق از تاريخ ۱۳۸۷/۷/۱؛

 2. پس از انجام كليه تكاليف قانوني، بويژه در رابطه با صدور صورتحساب و محاسبه و وصول ماليات، تكميل و تسليم اظهارنامه و محاسبه و واريز بدهي مالياتي برابر مقررات و دستورالعمل‌هاي اين نظام مالياتي در هر دوره مالياتي ضروري خواهد بود.

 3. اولين اظهار نامه اين نظام مالياتي مربوط به عملكرد فصل پائيز سال ۱۳۸۷ بوده و مي‌بايستي تا تاريخ ۱۵ دي ماه سال جاري تسليم گردد.

 4. ساير تكاليف قانون با مراجعه به قانون و مقررات مربوطه قابل شناسايي و لازم‌ الاجرا خواهد بود.

بديهي است مشمولين مراحل بعدي ثبت نام در اين نظام مالياتي در اطلاعيه‌هاي بعدي سازمان امور مالياتي كشور به اطلاع عموم خواهد رسيد.

لازم به ذكر است برخورداري از مزاياي قانوني اين نظام مالياتي و عدم مواجهه با جرائم و ساير عواقب تخلف از اين قانون به شرح مندرج در تبصره ماده (۱۹) و مواد (۲۲) و (۲۳) قانون مستلزم اجراي به موقع و كامل عمليات ثبت نام و انجام كليه تكاليف قانوني اين نظام مالياتي از تاريخ ۱۳۸۷/۷/۱ خواهد بود.

آن دسته از موديان كه دعوتنامه ثبت نام در اين نظام مالياتي را دريافت نموده‌اند، صرفاً نسبت به ثبت نام در چارچوب دستورالعمل مندرج در دعوتنامه دريافتي اقدام نمايند و نيازي به اجراي مفاد دستورالعمل مندرج در اين فراخوان عمومي ندارند اين اطلاعيه در حكم بخشنامه به ادارات كل امور مالياتي محسوب مي‌گردد.