استاندارهای حسابرسی

لیست آخرین استاندارد های حسابرسی مصوب ایران

 

 

استاندارهای کنترل کیفیت

استاندارهای حسابرسی

 • استاندارد حسابرسی ۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۱)

 • قـرارداد حسابرسـي‌

 • كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶

 • مستندات حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

 • مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۴)

 • ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي (تجدید نظر شده ۱۳۹۴)

 • اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

 • اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

 • استاندارد حسابرسی ۳۰۰ برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ )

 • تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده ۱۳۹۳)

 • استاندارد حسابرسی ۳۲۰ اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۲ )

 • برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده ۱۳۹۳)

 • ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

 • شواهد حسابرسی (تجديد نظر شده ۱۳۹۵)

 • شواهد حسابرسی ـ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام (تجديد نظر شده ۱۳۹۵)

 • تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

 • حسابرسی نخستین ـ مانده‌های اول دوره (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵)

 • شواهد حسابرسی ـ روشهای تحلیلی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵)

 • نمونه‌گیری در حسابرسی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵)

 • حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

 • اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹

 • رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه

 • تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌

 • تاييديـه‌ مـديران‌

 • ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹

 • ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي

 • استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌

 • گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده ۱۳۸۹

 • اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – 1389

 • بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- ۱۳۸۹

 • اطلاعات مقايسه‌ای

 • ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

 • استاندارد حسابرسی ۸۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص (تجدید نظر شده ۱۳۹۰ )

 • استاندارد حسابرسی ۸۰۵ ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (۱۳۹۰)

استاندارهای بررسی اجمالی

 • بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌

 • بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸

استاندارهای خدمات اطمینان بخشی (به جزء حسابرسی و بررسی اجمالی)

 • رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- ۱۳۸۴

استاندارهای خدمات مرتبط

 • اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌

 • تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌