استاندارهای حسابرسی

لیست آخرین استاندارد های حسابرسی مصوب ایران

استاندارد – ساختار کلی

استاندارد صفر – مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
استاندارد شماره یک – کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط
استاندارد شماره دویست – اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱
استاندارد شماره دویست و ده – قـرارداد حسابرسـي‌

استاندارد شماره دویست و بیست – كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶

استاندارد شماره دویست و سی – مستندات حسابرسی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵
استاندارد شماره دویست و چهل – مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴
استاندارد شماره دویست و پنجاه – ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴
استاندارد شماره دویست و شصت – اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری
استاندارد شماره دویست و شصت و پنج – اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی
استاندارد شماره سیصد – برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
استاندارد شماره سیصدو پانزده – تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳
استاندارد شماره سیصد و بیست – اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
استاندارد شماره سیصد و سی – برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳
استاندارد شماره چهارصد و پنجاه – ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی
استاندارد شماره پانصد – شواهد حسابرسی – تجدیدنظر شده۱۳۹۵
استاندارد شماره پانصد و یک – شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام-تجدیدنظر شده ۱۳۹۵
استاندارد شماره پانصد و پنج  – تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
استاندارد شماره پانصد و ده – حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵
استاندارد شماره پانصد و  بیست – ‌ شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۵
استاندارد شماره پانصد و سی – نمونه گیری در حسابرسی- تجدینظر شده ۱۳۹۵
استاندارد شماره پانصد و چهل – حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
استاندارد شماره پانصد و پنجاه  – اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹
استاندارد شماره پانصد و شصت – رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۶
استاندارد شماره پانصد و هفتاد – تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌
استاندارد شماره پانصد و هشتاد – تاییدیه کتبی مدیران- تجدیدنر شده ۱۳۹۶
استاندارد شماره ششصد– ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹
استاندارد شماره ششصد و ده – استفاده از کار حسابرسان داخلی_ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷

استاندارد ششصد و بیست – استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌
استاندارد شماره هفتصد – گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده ۱۳۸۹
استاندارد شماره هفتصد و پنج – اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹
استاندارد شماره هفتصد و شش – بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل
استاندارد شماره هفتصدو ده – اطلاعات مقايسه‌ای
استاندارد شماره هفتصد و بیست – ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده
استاندارد شماره هشتصد – ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص- تجدیدنظر شده ۱۳۹۰
استاندارد شماره هشتصد و پنج – ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی
استاندارد شماره دو هزارو چهارصد – بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌
استاندارد شماره دو هزارو چهارصد و ده – بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری
استاندارد شماره سه هزارو چهارصد – رسيدگي به اطلاعات مالي آتي
استاندارد شماره چهار هزارو چهارصد – اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌
استاندارد شماره چهار هزارو چهارصد و ده – تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌