افزایش حق مسکن کارگران ،کابوس وزیر کار

شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه تاریخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۳۰، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را در سال ۱۳۹۴، از ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ ریال به ماهیانه ۴۰۰۰۰۰ ریال تصویب نموده است که برای طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت مطرح گردد.

این نامه بالاخره بعد از ۲۲ ماه بالاخره در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۷ مصوب میشود

حق مسکن 95

وزیر محترم از اولین روزهای حضور در این وزارتخانه قول این افزایش را داده بود و در مصاحبه های خویش بر آن صحه گذاشته بود . در سال ۱۳۹۴ کارفرمایان به استناد قولهای شفاهی و استناد به اخبار خبر گزاریها مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال را پرداخت و در لیستهای بیمه منعکس میکردد که البته بعدها مشخص گردید بدون مصوبه قانونی بوده است 

که البته هم اکنون این قول وزیر محترم محقق گردید و در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۷ به شماره ۱۰۶۵۴۵ تصویب نامه آن به تایید هیات وزیران رسیده است

حق مسکن کارگران تنها موضوعی است که پس از مصوبه شورای عالی کار باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران ارسال و تاییدیه دولت درباره آن دریافت شود. آخرین باری که شورای عالی کار مصوبه ای را درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه کرده بود مربوط به مردادماه سال ۹۲ است که در آن مقطع حق مسکن از ۱۰ هزارتومان در هر ماه به ۲۰ هزارتومان افزایش یافته بود، اما با انتقال این مصوبه به دولت تدبیر و امید، اجرای آن از ابتدای سال جاری در نظر گرفته شده بود.

قرارداد های قبلی برای کارفرمایان در حال حاضر مشکلی ندارد. کارفرمایان می توانستند با حق مسکن ۲۰ هزار تومانی قرار داد منعقد کنند و پس از تصویب افزایش حق مسکن به میزان ۴۰ هزار تومان، یک الحاقیه به قرار داد الصاق و بیان کنند که حق مسکن به میزان مذکور افزایش یافته است.

print