تقویم کاری شرکتها در خصوص قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و اداره ثبت شرکتها

فروردین(۱)

۱۵ فروردین آخرین مهلت ارسال و پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال قبل (سازمان امور مالیاتی)
۳۱ فروردین آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه اسفند سال قبل پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۱ فروردین آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق اسفند سال قبل (سازمان امور مالیاتی)

اردیبهشت(۲)

۱۵ اردیبهشت آخرین مهلت ارسال گزارشات خرید و فروش (معاملات) فصل زمستان سال قبل (سازمان امور مالیاتی)
۳۱ اردیبهشت آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه فروردین پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۱ اردیبهشت آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق فروردین (سازمان امور مالیاتی)

خرداد(۳)

۳۱ خرداد آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه اردیبهشت پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۱ خرداد آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق اردیبهشت (سازمان امور مالیاتی)
۳۱ خرداد آخرین مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل (سازمان امور مالیاتی)

تیر(۴)

۱۵ تیر آخرین مهلت ارسال و پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار (سازمان امور مالیاتی)
۳۱ تیر آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه خرداد پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۱ تیر آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق خرداد (سازمان امور مالیاتی)
۳۱ تیر آخرین مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری (سازمان امور مالیاتی)

امرداد(۵)

۱۵ امرداد آخرین مهلت ارسال گزارشات خرید و فروش (معاملات) فصل بهار (سازمان امور مالیاتی)
۱۵ امرداد مهلت ثبت تصویب صورتهای مالی توسط هیات مدیره (اداره ثبت شرکتها)
۳۱ امرداد آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه تیر پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۱ امرداد آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق تیر (سازمان امور مالیاتی)
۳۱ امرداد آخرین مهلت ارسال اظهارنامه اصلاحی عملکرد اشخاص حقوقی (سازمان امور مالیاتی)

شهریور(۶)

۳۱ شهریور آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه امرداد پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۱ شهریور آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق امرداد (سازمان امور مالیاتی)

مهر(۷)

۱۵ مهر آخرین مهلت ارسال و پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان (سازمان امور مالیاتی)
۳۰ مهر آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه شهریور پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۰ مهر آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق شهریور (سازمان امور مالیاتی)
۳۰ مهر آخرین مهلت تهیه و ارسال گزارش حسابرسی مستقل صورتهای مالی (سازمان امور مالیاتی)

 

آبان(۸)

۱۵ آبان آخرین مهلت ارسال گزارشات خرید و فروش (معاملات) فصل تابسان (سازمان امور مالیاتی)
۳۰ آبان آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه مهر پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۰ آبان آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق مهر (سازمان امور مالیاتی)

آذر(۹)

۳۰ آذر آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه آبان پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۰ آذر آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق آبان (سازمان امور مالیاتی)

دی(۱۰)

۱۵ دی آخرین مهلت ارسال و پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز (سازمان امور مالیاتی)
۳۱ دی آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه آذر پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۱ دی آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق آذر (سازمان امور مالیاتی)

بهمن(۱۱)

۱۵ بهمن آخرین مهلت ارسال گزارشات خرید و فروش (معاملات) فصل پاییز (سازمان امور مالیاتی)
۳۰ بهمن آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه دی پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۳۰ بهمن آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق دی (سازمان امور مالیاتی)

اسفند(۱۲)

۲۹ اسفند آخرین مهلت ارسال و پرداخت لیست بیمه بهمن پرسنل (سازمان تامین اجتماعی)
۲۹ اسفند آخرین مهلت ارسال و پرداخت خلاصه لیست مالیات حقوق بهمن (سازمان امور مالیاتی)
۲۹ اسفند ثبت نهایی صورتجلسه انتخاب بازرس و یا حسابرس قانونی (اداره ثبت شرکتها)

 

محسن حمزه یی

A graduate of Bachelor of Accounting and MBA and DBA Student Executive