نظارت پایانی بر امور قانونی با طرح دست نویس

نظارت پایانی بر امور قانونی با طرح دست نویس

طرح دست نویس :

در این طرح شرکتها و اشخاص حقوقی در طی سال به کمک واحد حسابداری خویش نسبت به جمع آوری اسناد و مدارک خویش اقدام نموده و "کم و بیش" اظهار نامه ها و گزارشات خویش را ارسال مینمایند ، در پایان سال به دلیل پیچیدگیهای قوانین و مقررات مالی ناظر بر رفتار شرکتها این مهم را به این موسسه واگذار مینمایند . در این طرح موسسه میکوشد دفاتر و اسناد قابل قبولی را جهت ارائه به سازمانهای امور مالیاتی و ارزش افزوده ارائه دهد و احیانا شرکت مورد حسابرسی مالی و مالیاتی قرار گیرد ، مشکل عمده در این روش آنست که اگر شرکتها در طی سال دچار اشتباه شده باشند ممکن است اصلاح آن مقدور نباشد.

چه کسانی میتوانند از خدمات تخصصی فوق استفاده نمایند :
کلیه شرکتها و موسسات تجاری (حقوقی) با هر سطح فعالیتی میتوانند از خدمات موسسه بهره مند گردند ، لیست شرکتهایی که در بالا بدان اشاره شده شامل شرکتهای کوچک ، بزرگ و متوسط میباشد که الزام به پرداخت مالیات و رعایت الزامات قانونی میباشند .