قرارداد

 قرارداد كار

 

       اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .

۱)  مشخصات طرفين :

كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما

آقاي / خانم / شركت …………………………………. فرزند ………………………… شماره شناسنامه/ شماره ثبت ……………………….
به نشاني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
كارگر

آقاي / خانم …………………………………… فرزند ………………………….. متولد …………………………. شماره شناسنامه ………………
شماره ملي ………………………….. ميزان تحصيلات ………………………. نوع و ميزان مهارت ………………………………………………..
به نشاني : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲)  نوع قرارداد : دائم                                  موقت                                                      كارمعين

۳)  نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴)  محل انجام كار : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۵)  تاريخ انعقاد قرارداد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶)  مدت قرارداد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۷)  ساعات كار : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .

۸)  حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي …………………………………. ريال (حقوق ماهانه : …………………………………………… ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……………………………………. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

محل امضاء كارگر
محل امضاء كارفرما

 

 

 

 

 

۹)  حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ………………………………………. نزد بانك ………………………………… شعبه …………………………. توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

۱۰)  بيمه : به موجب ماده (۱۴۸) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير
دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

۱۱)  عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در
كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت
مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

۱۲)  حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ ۲۵/۸/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

۱۳)  شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۴)  ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

۱۵)  اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .

 

 

 

 

محل امضاء كارگر
محل امضاء كارفرما

 

 

 

print