قانون مالياتهاي مستقيم

  1. باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالياتهاي مستقيم- شامل ۲ ماده قانونی
  2. باب دوم مالیات بر دارائی قانون مالياتهاي مستقيم- شامل ۴۹ ماده قانونی
  3. باب سوم مالیات بردرآمد قانون مالياتهاي مستقيم- شامل ۸۰ ماده قانونی
  4. باب چهارم در مقررات مختلفه قانون مالياتهاي مستقيم- شامل ۸۷ ماده قانونی
  5. باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالياتهاي مستقيم- شامل ۶۴ ماده قانونی