مالیات

مالیات چیست ؟

مالیات قسمتی از در آمد يا ثروت افراد است كه به منظور پرداخت بخشی از هزينه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سياسی یک كشور به موجب قانون به وسيله دولت دریافت مي شود .به عبارت ديگر برای دوام یک جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت، هر يك از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود موظفند بهاي قسمتي از اين خدمات را به عنوان ماليات به دولت پرداخت کنند و در اين تلاش جمعی برای رسيدن به رشد و توسعه و رفاه و كرامت انسانی سهيم باشند.

هدف از گرفتن ماليات چيست؟

هر دولتی برای اداره جامعه اش نيازمند امكانات مالی است تا بتواند وظايفی را كه از طرف مردم پذیرفته به نحو مطلوبی انجام دهد که بدین منظور مالیات اخذ میگردد. عمده ترين اين وظايف عبارتند از :

۱-حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور از طريق تامين وسايل و تجهيزات دفاعی استقرار و اداره نيروهای نظامی و انتظامی.

۲-ايجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسايل حمل ونقل و توسعه عمرانی و زیربنایی.

۳-تامين بهداشت، آب، برق، مخابرات و ساير امکانات عمومی و وسايل ارتباطی جمعی براي عموم.

۴-تامين آموزش و تحصیلات در همه سطوح.

۵-ایجاد قوه قضائيه برای حل و فصل دعاوی و برقراری امنيت اجتماعي.

۶-تامين احتیاجات همگانی افراد جامعه در يك سطح قابل قبول.

۷-تامين زير ساخت های اقتصادی و صنايع مادر و كليدی برای اشتغالزایی و شکوفایی اقتصادی.

۸-تقويت روح تحقيق از طریق تاسيس مراكز پژوهشی و تحقيقاتی و حمايت و تشويق محققان و دانشمندان.

۹-ایجاد خود كفايی در علوم و فنون، صنعت و كشاورزی.

۱۰-تامين حمايت های مالی درجهت برخورداری از تامين اجتماعی، باز نشستگی، بيكاری، پيری و از كار افتادگی و تامين خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بيمه همگانی و فراهم شدن مسكن برای خانواده ها.

بنابراين ملاحظه مي شود كه دولت جهت دستيابی به اهداف خود و پاسخگويی به نياز های جامعه كه به گوشه ای از آن اشاره شد، نيازمند منابع مالی است. امروز در تمامی كشورها کارشناسان مسائل اقتصادی بهترين سرچشمه ی تامين هزينه های دولت را مالیات مي دانند. زيرا علاوه بر آن كه وابستگی دولت را به منابع طبیعی مثل نفت كه يك ثروت ملی و متعلق به نسل های آينده نيز هست كم ميكند، يك شور واشتياق ملی برای مشاركت در امور كشور در تک تک افراد جامعه ايجاد ميكند.

سهم هر كس از مالیات چگونه تعيين مي شود؟

يكي از اصول وضع ماليات قدرت پرداخت افراد است يعنی كسانی كه درآمد و ثروت بيش تری دارند بايد ماليات بيش تری بپردازند. زيرا اين افراد از خدمات و امكانات و مواهب جامعه بيشتر استفاده مي كنند و  ثروتی كه كسب مي كنند را مديون امكانات و خدمات اجتماعی است كه دولت ارائه می كند.

print