گزارش ماموریت/گردش کار

شرکت                                            –

 

اینجانب : نام نام خانوادگی : موضوع و محل ماموریت:
 

زمان انجام ماموریت / گردش کار :

 

مرخصی ساعتی : از ساعت

مرخصی روزانه  : از روز

۸:۳۰ الی ساعت

الی روز

۱۰:۳۰ جمعا به مدت

جمعا به مدت

۲ ساعت

روز

در تاریخ : ۲۵/۲/۱۳۹۸
۲۵/۱/۱۳۹۸ ۲۷/۱/۱۳۹۸ ۳
 

گزارش ماموریت / گردش کار :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر مدیریت :

 

 

 

 

عطف به :

مهر و امضاء کارشناس / مامور :

 

 

مهر و امضاءتایید کننده

مدیر / سرپرست واحد

مهر و امضاء تصویب کننده

مدیریت

تاریخ تکمیل گزارش : ۲۰/۱/۱۳۹۸

 

 

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]