شیوه های خدمات موسسه

طرح دست نویس :

در این طرح شرکتها و اشخاص حقوقی در طی سال به کمک واحد حسابداری خویش نسبت به جمع آوری اسناد و مدارک خویش اقدام نموده و “کم و بیش” اظهار نامه ها و گزارشات خویش را ارسال مینمایند ، در پایان سال به دلیل پیچیدگیهای قوانین و مقررات مالی ناظر بر رفتار شرکتها این مهم را به این موسسه واگذار مینمایند . در این طرح موسسه میکوشد دفاتر و اسناد قابل قبولی را جهت ارائه به سازمانهای امور مالیاتی و ارزش افزوده ارائه دهد و احیانا شرکت مورد حسابرسی مالی و مالیاتی قرار گیرد ، مشکل عمده در این روش آنست که اگر شرکتها در طی سال دچار اشتباه شده باشند ممکن است اصلاح آن مقدور نباشد.

طرح پاک نویس :

در این شیوه شرکتها از ابتدای سال مالی مدیریت امور مالیاتی خویش را به این موسسه واگذار نموده و تمامی گزارشات و اظهار نامه های شرکت با کنترل و نظارت این موسسه صادر و ارسال میگردد ، بدیهی است در این حالت تمام فرایندهای مالیاتی تحت کنترل بوده و احتمال خطا و بروز مشکل به حداقل ممکن میرسد.

در پایان سال نیز دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم و در اختیار سازمانهای رسیدگی کننده قرار میگیرد . در این شیوه نیز شرکتها میتوانند از مزایای حسابرسی مالی و مالیاتی بهره مند گردند. مزیت این شیوه بهره مند شدن مدیران شرکتها از خدمات تخصصی و مشاوره های مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی ایست که حتی قبل از عقد قراردادها و انجام شدن رویدادهای مالی خواهد بود.

چه کسانی میتوانند از خدمات تخصصی فوق استفاده نمایند :

کلیه شرکتها و موسسات تجاری (حقوقی) با هر سطح فعالیتی میتوانند از خدمات موسسه بهره مند گردند ، لیست شرکتهایی که در بالا بدان اشاره شده شامل شرکتهای کوچک ، بزرگ و متوسط میباشد که الزام به پرداخت مالیات و رعایت الزامات قانونی میباشند .

سایر خدمات :

مشتریان موسسه میتوانند از آخرین بخشنامه ها و دستو رالعملهای قانونی مطلع باشند.