•           عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
  •           گواهی حسابرسی ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران
  •           عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  •           عضو انجمن حسابداری ایران
  •           عضو انجمن مهندسین صنایع
  •           عضو انجمن انفورماتیک ایران
  •           عضو انجمن مدیران توانمند