•           عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

  •           گواهی حسابرسی ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران

  •           عضو انجمن حسابداران خبره ایران

  •           عضو انجمن حسابداری ایران