قوانین

لیست آخرین استاندارد های حسابداری مصوب ایران

مفاهیم نظری گزارشگری مالی
استاندارد شماره یک –ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷)
استاندارد شماره دو – صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)
استاندارد شماره سه –درآمد عملياتي
استاندارد شماره چهار – ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
استاندارد شماره پنج – رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
استاندارد شماره شش – گزارش‌ عملكرد مالي
استاندارد شماره هشت – حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
استاندارد شماره نه – حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
استاندارد شماره ده – حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
استاندارد شماره یازده – داراييهاي ثابت مشهود – (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
استاندارد شماره دوازده –افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده ۱۳۸۶
استاندارد شماره سیزده – حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
استاندارد شماره چهارده – نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
استاندارد شماره پانزده – حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
استاندارد شماره شانزده – آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)
استاندارد شماره هفده – داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
استاندارد شماره هجده – صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي – تجديدنظر شده ۱۳۸۴
استاندارد شماره نوزده – ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده ۱۳۸۴
استاندارد شماره بیست – ‌ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹
استاندارد شماره بیست ویک – حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
استاندارد شماره بیست و دو – گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
استاندارد شماره بیست وسه – حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
استاندارد شماره بیست و چهار – گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
استاندارد شماره بیست و پنج – گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
استاندارد شماره بیست و شش – فعاليتهاي‌ كشاورزي
استاندارد شماره بیست و هفت – طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي
استاندارد شماره بیست و هشت – فعاليتهاى بيمه عمومى
استاندارد شماره بیست و نه – فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
استاندارد شماره سی – سود هر سهم
استاندارد شماره سی و یک – داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
استاندارد شماره سی و دو – كاهش ارزش داراييها
استاندارد شماره سی و سه – مزایای بازنشستگی کارکنان
استاندارد شماره سی و چهار – رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
استاندارد شماره سی و پنج – مالیات بر درآمد
استاندارد شماره سی و شش – ابزارهای مالی_ ارائه
استاندارد شماره سی و هفت – ابزارهای مالی_ افشا