تصویب نامه و تصمیم نامه: ۲۳۹۰/ت۵۶۴۳۵ه

شماره: ۲۳۹۰/ت۵۶۴۳۵هـ

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱۸

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

۱- بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود.

۲- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

print