تصویب نامه و تصمیم نامه:۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۶ه

شماره: ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ هـ

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تصویب نامه هیأت وزیران

باسمه تعالی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱-­ با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند.

۲-­ تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۵۳۲۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ کان لم یکن اعلام می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

print