تصویب نامه و تصمیم نامه: ۲۵۰۷۱/ت۵۴۹۹۱ه

شماره: ۲۵۰۷۱/ت ۵۴۹۹۱هـ

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

باسمه تعالی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱/۱۹۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد :

ماده ۱۰- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

print