تصویب نامه و تصمیم نامه: ۵۹۰۰۷

شماره: ۵۹۰۰۷

تاریخ: ۰۷/۰۵/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۹۷ به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

در واگذاری طرح های نیمه تمام، کارگروه های واگذاری مجازند قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد . علاوه بر این ، درآمدهای ناشی از سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری تا ۱۰ سال از زمان واگذاری یا بهره برداری، از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخوردار خواهد شد. در هر مورد اگر معافیت مصرح در قوانین فعلی بیشتر باشد معافیت بیشتر قانونی ملاک عمل خواهد بود .

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی

print