تصویب نامه و تصمیم نامه: ۷۵۷۵۷/ت۵۴۶۵۵ه

شماره: ۷۵۷۵۷/ت ۵۴۶۵۵ هـ

تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۳۹۶

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۰۶/۱۳۹۶به پیشنهاد شماره ۶۶۷۱۵/ ۳۴۰۴۹ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶ /ت ۵۳۴۰۱ هـ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶، عبارت «در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب ‌ های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» به عبارت «عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش» اصلاح می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

print