تصویب نامه و تصمیم نامه: ۳۳۶۸/ت۵۶۴۳۹

شماره: ۳۳۶۸/ت ۵۶۴۳۹هـ

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸، معادل سی ­و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

print