بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۱۰۲

شماره: ۱۰۲/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۱۲/۰۷/۱۳۹۶

موضوع

ابلاغ آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه ماده (۱۵) آئین نامه مذکور

به پیوست آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶/ت ۵۳۴۰۱ هـ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶هیأت محترم وزیران و همچنین تصویب نامه شماره ۷۵۷۵۷/ ت ۵۴۶۵۵ هـ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ آن هیأت محترم در خصوص اصلاح ماده (۱۵) آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده فوق الذکر جهت اطلاع و اجراء ارسال می‌گردد.(ع۳/مهرماه)

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print