بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۱۱۶

شماره: ۱۱۶/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۲۰/۰۸/۱۳۹۶

موضوع

اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

پیرو ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ طی بخشنامه شماره ۴۱۹۹۷/۲۳۰ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵، بر اساس پیشنهاد شماره ۱۰۵۷۴/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشورکه به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و دادگستری رسیده است، بخشی از جدول موضوع ماده (۸) آیین­نامه مذکور اصلاح گردید. به پیوست متن اصلاحیه شماره ۱۵۲۶۳۷ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­شود.

لازم به ذکر است سایر مفاد جدول موضوع ماده (۸) آیین نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print