بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۱۲۵

شماره: ۱۲۵/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۰۸/۰۹/۱۳۹۶

موضوع

درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های سرمایه پذیر

باتوجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات شرکتهای
سرمایه گذار در شرکت های سرمایه پذیر بابت شناسایی سهم آنان از محل مازاد تجدید ارزیابی براساس استاندارد های حسابداری مربوطه در مواردی که شرکت سرمایه پذیر در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها نموده و همچنین پس از آن به افزایش سرمایه از محل مازاد مذکور مبادرت می نماید، موارد ذیل را مقرر می دارد:

طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت­های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

باعنایت به مراتب فوق چنانچه شرکت سرمایه پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی­ها از جمله آیین­نامه موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه­های بعدی آن و یا طبق آیین­نامه موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه­گذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود. در غیر این صورت چنانچه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه شرکت سرمایه پذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات گردد، با ملحوظ نظر قراردادن تبصره (۴) ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ و تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، اخذ مالیات مضاعف از درآمد شناسایی­شده شرکت سرمایه­گذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت سرمایه پذیر، موضوعیت نخواهد داشت.۶۳- ۲/۸

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print