بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۴۸

شماره:۴۸/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۱۱/۰۴/۱۳۹۶

موضوع

شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و به منظور احراز نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی، مقتضی است ادارات امور مالیاتی علاوه بر رویت کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، برگه نمایندگی قانونی مالیاتی که از ویژگی‌های شش گانه ذیل (اعلام شده توسط جامعه مذبور به شماره ۱۶۲/ج/م مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶) برخوردار می‌باشد را قبول نمایند.

۱- آرم جامعه ;

۲- سریال چاپی;

۳- هولوگرام جامعه ;

۴- مهر برجسته جامعه ;

۵- شماره پیگیری ;

۶- تاریخ ثبت.

ضمنا در صورتی‌که برگه‌های نمایندگی قانونی مالیاتی فاقد هرکدام از مشخصات فوق‌الاشاره باشد، فاقد اعتبار برای پذیرش خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print