بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۵۹

شماره:۵۹/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۹۶

موضوع

ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶(تصویر پیوست) مبنی بر تأیید بخشنامه شماره ۷/۹۵/۲۶۰ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده و نظریه شماره ۱۵۰۷۰۲/۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور، که مقرر می­دارد:

” نظر به این­که در بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برای نوشابه­های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای نوشابه­های گازدار داخلی یه مأخذ ۱۵ درصد و خارجی به مأخذ ۲۰ درصد تعیین­شده و به موجب بند (الف) ماده(۶۹) قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دائمی شده است، بنابراین نظریه و بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ..”

جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print