بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۶۵

شماره:۶۵/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۰۷/۰۵/۱۳۹۶

موضوع

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه­های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه­های مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بدینوسیله اعلام می­گردد:

۱-در زمانی که کل جریمه­های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات­های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، با توجه به بخشودگی کل جریمه­ها، نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

۲-در زمانی که بخشی از جریمه­های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات­های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه­ها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.. ۳۱-۱۳۹۶

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print