بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۶۹

شماره: ۶۹/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۲۱/۰۵/۱۳۹۶

موضوع

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ طی شماره ۸۶۳۹۱ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print