بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۹۰

شماره:۹۰/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۰۸/۰۶/۱۳۹۶

موضوع

عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)

به ‌پیوست تصویر نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی رییس جمهور به شماره ۱۳۶۸۶۵/۳۰۲۲۸ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص لغو اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) مبنی بر ‌‌Aهمانگونه که در نظریات متعدد این معاونت از جمله نظریه شماره ۵۰۶۶۰/۱۵۹۴۶مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ (تصویر‌پیوست) بر اساس مصرحات قانونی مربوط تصریح شده است، مقررات ناظر به معافیت از پرداخت عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ و صنعتی و ویژه اقتصادی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و مجری می‌باشد.‌” جهت اجراء ارسال می‌گردد. بنابر این حکم مذکور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ لازم الاجراء شدن حکم ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۵/۳/۱۳۹۴) قابل اعمال خواهد بود.

بر این اساس از زمان لازم الاجرا شدن مقررات ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ‌(مصوب ۱۳۹۴) مقررات ماده مذکور که واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را همانند واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول عوارض آلایندگی دانسته، حاکم می‌باشد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print