بخشنامه: ۲۰۰/۹۷۳۰

شماره: ۹۷۳۰/۲۰۰

تاریخ: ۲۵/۰۶/۱۳۹۶

موضوع

ابطال اطلاق دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۰ و بخشنامه­ های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ مبنی بر ” اطلاق دستورالعمل و بخشنامه های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می­باشد و به استناد بند(۱)ماده (۱۲) و موارد(۱۳) و (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می­شود” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد./۴۰-۱۴-۱/۱۶۹

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print