بخشنامه: ۲۰۰/۹۸/۳۸

شماره: ۲۰۰/۹۸/۳۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

موضوع

ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

به پیوست قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ منتشر گردیده است برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

متن قانون مذکور بدین شرح است:

ماده واحده- در بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print