بخشنامه: ۲۰۰/۹۸/۴۷

شماره: ۲۰۰/۹۸/۴۷

تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲۸

موضوع

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند ۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print