بخشنامه: ۲۰۰/۹۸/۸

شماره: ۲۰۰/۹۸/۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

موضوع

ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۷۰۰۷۰/ت ۵۵۷۵۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود.

محمدقاسم پناهی

بخشنامه های منسوخ ( شماره و تاریخ) : مواردی از آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶/ت ۵۳۴۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ که در این مصوبه اصلاح شده اند. بخشنامه ابلاغ آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۰۰/۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

print