بخشنامه ۲۳۰/۱۰۳۵۹/د

زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲ توسط ادارات اطلاعات و خدمات
شماره: ۲۳۰/۱۰۳۵۹/د

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

پیرو بند ( ۲-۲ ) دستورالعمل شماره ۲۳۰/۹۷/۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ موضوع «مهلت تعیین شده جهت اصلاح کدگذاری آن دسته از رکوردهای اطلاعاتی که اشتباها کدگذاری و یا الصاق گردیده اند، توسط کاربران سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی مستقر در واحد اطلاعات و خدمات ادارات کل امور مالیاتی کشور که تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تعیین شده بود»، به اطلاع می­رساند:

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی ناشی از رکوردهای اطلاعاتی غیر مرتبط مذکور در کارتابل ادارات کل امور مالیاتی از حیث:

۱) الزام به رسیدگی مالیاتی رکوردهای اطلاعاتی مانده در کارتابل ادارات کل جهت احتراز از شمول مرور زمان شدن وفق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،

۲) اقدامات پیش رسیدگی در اجرای ماده ۲۲۹ قانون،

۳) انتقال پرونده مالیاتی رسیدگی شده;

و همچنین سایر موارد مرتبط با موضوع، علی الخصوص اطلاعات مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲، کاربران دارای دسترسی در ادارات حداکثر تا پایان روز ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ می­توانند نسبت به اصلاح کدگذاری اطلاعات موصوف اقدام نمایند.

شایان ذکر است پس از تاریخ تعیین شده، امکان اصلاح کد گذاری مسدود خواهد گردید.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print