بخشنامه ۲۳۰/۶۸۵۵۶/د

عدم شمول جریمه ۱۶۹ یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط
شماره: ۲۳۰/۶۸۵۵۶/د

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

با عنایت به مفاد تبصره (۱) ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ موضوع عدم الزام به درج شماره اقتصادی اشخاصی حقیقی مصرف کننده نهایی طرف معامله فروش و همچنین مفاد تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه اجرائی ماده ۱۶۹ اصلاحیه قانون مذکور که عنوان می دارد:” چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت­نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگل­ها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.” بنابراین با توجه به اقلام اطلاعاتی موجود در سر فصل فروش در سامانه فهرست معاملات و امکان انتخاب گزینه مصرف­کننده نهایی در آیتم نوع خریدار در موارد مذکور در تبصره اخیرالذکر و به تبع آن غیر الزامی شدن سایر اقلام اطلاعاتی به غیر از مبلغ و امکان ارسال اطلاعات فروش به صورت تجمیعی، عرضه کنندگان کالا و خدمات از جمله مراکز آموزش عالی بابت شهریه های دریافتی از دانشجویان و یا سایر موارد مشابه وفق ترتیبات موصوف، امکان ارسال اطلاعات در قالب تجمیعی را دارا می باشند و از این بابت جریمه ای متصور نخواهند بود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print