بخشنامه: ۲۳۰/۹۵/۱

شماره: ۲۳۰/۹۵/۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

موضوع

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ درخصوص ابطال بند (۳-۷) دستورالعمل اجرائی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ مبنی بر ابطال بند (۳-۷) دستورالعمل اجرائی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­ گردد.

نادرجنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print