بخشنامه: ۲۳۰/۹۸/۳۵

شماره: ۲۳۰/۹۸/۳۵

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

موضوع

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰/۹۸/۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به ۴۳ مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۳ مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۵۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print