بخشنامه: ۲۳۰/۹۸/۴۲

شماره: ۲۳۰/۹۸/۴۲

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

موضوع

ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۴۸۳۵۶/ت ۵۵۶۵۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ هیأت محترم وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ویژه نامه ۱۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱)، بند (۱) از ماده (۳) و تبصره ذیل آن به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

« ماده ۳- منابع مالی اجرای فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱- تا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هسته‌ای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

تبصره- هزینه‌های پرداختی شرکت یاد شده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن تلقی می‌شود. »

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print