بخشنامه: ۲۳۰/۹۸/۵۲

شماره: ۲۳۰/۹۸/۵۲

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

موضوع

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰/۹۸/۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به ۱۸ مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۴ مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۵۲۶۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print