بخشنامه: ۲۴۴/۶۲۶۸/د

شماره: ۶۲۶۸/۲۴۴/د

تاریخ: ۲۲/۰۲/۱۳۹۷

باسلام و تحیات

احتراما، به پیوست تصویر آیین نامه اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) ق.م.م اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و موضوع ابلاغیه شماره ۲۲/۹۵/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ رئیس کل محترم سازمان متبوع و شماره ۷۲/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مذکور(پیوست) و تصویر نمونه شماره(۱) و(۲) دستورالعمل صدور صورتحساب ایفاد می­گردد با عنایت به اینکه علیرغم ارسال آیین نامه های مذکور برای تمامی ادارات کل و دفاتر ذیربط که از تنخواه استفاده می­نمایند بخشی از صورتحسابها و فاکتورهای ارسالی فاقد چارچوب و مشخصات تصریح شده در آیین نامه مذکور می باشد که این امر موجب صرف وقت و هزینه و همچنین وقفه در روند عادی و جاری امور در این اداره کل می­گردد. لذا با عنایت به الزامات مقرر در آیین نامه یاد شده خواهشمند است برای انجام هرگونه هزینه اطلاعات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مستند هویتی مکانی و مجوزهای فعالیت اقتصادی طرف معامله مستندسازی و پس از تایید مطابق فرم های صورتحساب آیین نامه فوق الذکر به این اداره کل ارسال نمایند.

در ضمن خاطر نشان می گردد طبق آیین نامه اصلاحی شماره ۹۰۸۱۰ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند برای معاملات خود تا سقف۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره(۳) قانون برگزاری مناقصات حداکثر تا مبلغ(۱۲۵۰۰۰۰۰) ریال برای سال ۱۳۹۷، الزامی به صدور صورتحساب های یاد شده نخواهند داشت.

فرود محمدی

مدیرکل امور پشتیبانی

print