بخشنامه: ۲۶۰/۹۶/۸۰

شماره:۸۰/۹۶/۲۶۰

تاریخ: ۳۰/۰۵/۱۳۹۶

موضوع

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی

به پیوست نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه­های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که مقرر می­دارد:” با توجه به این­که در ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررشده ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می­باشد و با عنایت به اینکه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی که در اجرای ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایه­گذار در شهرک تشکیل شده­اند دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان املاک و سهامداران آن می­باشند و با لحاظ آن­که شرکت­های خدماتی در قبال انجام خدمت وفق ماده (۷) قانون اخیرالذکر هزینه و مابه ازاء دریافت می­نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قانونی شرکت خدماتی ثبت می­گردد، از سوی دیگر فعالیت شرکت جزء موارد مستثنی شده در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد. لذا شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می­باشند.”

جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

print