قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۶۹

ماده۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله‌ می­شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می­شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( ۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده­ درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده­اند مشروط به رعایت آیین­نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین­نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰/۸/۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره۶ – جرائمی که مودیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.(۱)


۱. به موجب بند ۴۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، این متن و تبصره­های آن جایگزین ماده (۱۶۹) قانون و تبصره آن شد. 
ماده ۱۶۹ – ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از‌روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که ‌مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) منبع مربوط می‌باشد. 
تبصره – در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول ‌بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.”

 

آیین نامه


[۱۳۹۵/۰۳/۱۸][۲۰۰/۳۹۴۹/۴۶۳۷۸] آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم

 

 

بخشنامه


[۱۳۹۸/۰۲/۰۴][۲۰۰/۹۸/۸][بخشنامه] ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

[ ۲۳۰/۹۸/۲۷ ] ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ – ارسال مصوبه شماره ۲۵۰۷۱/ت ۵۴۹۹۱ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

[ ۲۳۰/۱۰۳۵۹/د]۱۳۹۸/۰۲/۳۰-زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲ توسط ادارات اطلاعات و خدمات

[۱۳۹۶/۱۲/۲۶][۲۰۰/۹۶/۱۷۰] تسری مفاد بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

[۱۳۹۷/۰۳/۱۲][۲۰۰/۹۷/۳۸/ص] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۷ موضوع ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

[۱۳۹۷/۰۳/۰۶][۲۰۰/۹۷/۳۲/ص] در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری

[۱۳۹۶/۰۹/۱۲][۲۶۰/۵۶۵۶/د] نصب سامانه صندوق فروش

[۱۳۹۷/۰۲/۲۲][۲۴۴/۶۲۶۸/د] نحوه ارائه صورتحساب

[۲۳۰/۴۶۴۹/د] ۱۳۹۸/۰۲/۰۸- موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ توسط ادارات اطلاعات و خدمات

[ ۲۰۰/۹۸/۸]۱۳۹۸/۰۲/۰۴ – ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

[ ۲۰۰/۹۷/۱۷۶] ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ – تعیین تکلیف نمایندگی های بیمه در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

[ ۲۳۰/۶۸۵۵۶/د] ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ – عدم شمول جریمه ۱۶۹ یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط

[۱۳۹۷/۰۸/۱۹][۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ص][بخشنامه] رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

[۱۳۹۶/۱۲/۲۶][۲۰۰/۹۶/۱۷۰][بخشنامه] تسری مفاد بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

[۱۳۹۶/۰۹/۱۲][۲۶۰/۵۶۵۶/د][بخشنامه] نصب سامانه صندوق فروش

[۱۳۹۶/۰۹/۰۷][۲۰۰/۹۶/۱۲۳][بخشنامه] نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰(عملکرد ۱۳۹۱ لعایت ۱۳۹۴)

[۱۳۹۶/۰۸/۲۳][۲۰۰/۹۶/۱۱۷][بخشنامه] تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۶ تبصره (۳) ماده ( ۱۰) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۹ ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

[۱۳۹۶/۰۸/۲۰][۲۰۰/۹۶/۱۱۶][بخشنامه] اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

[۱۳۹۶/۰۷/۲۲][۲۰۰/۹۶/۱۰۶][بخشنامه] معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

[۱۳۹۷/۰۳/۱۲][۲۰۰/۹۷/۳۸/ص][بخشنامه] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۷ موضوع ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

[۱۳۹۷/۰۳/۰۶][۲۰۰/۹۷/۳۲/ص][بخشنامه] در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری

[۱۳۹۷/۰۲/۲۲][۲۴۴/۶۲۶۸/د][بخشنامه] نحوه ارائه صورتحساب

[۱۳۹۶/۰۶/۲۵][۲۰۰/۹۷۳۰][بخشنامه] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۰ و بخشنامه­ های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی

[۱۳۹۶/۰۵/۰۷][۲۰۰/۹۶/۶۵][بخشنامه] نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه­های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

[۱۳۹۶/۰۴/۲۴][۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

[۱۳۹۶/۰۲/۲۴][۲۰۰/۹۶/۳۰][بخشنامه] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۶ موضوع ماده (۱۴) آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

[۱۳۹۶/۰۱/۲۰][۲۳۰/۹۵/۱][بخشنامه] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ درخصوص ابطال بند(۳-۷) دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

 

تصویب نامه و تصمیم نامه


[۱۳۹۸/۰۳/۰۱][۲۵۰۷۱/ت ۵۴۹۹۱هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

[۱۳۹۷/۰۷/۰۸][۸۸۹۲۳/ت ۵۵۷۰۷هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ضرورت دریافت داده ها و اطلاعات مالیات از سازمان امور مالیاتی کشور

[۱۳۹۶/۰۶/۲۱][۷۵۷۵۷/ت ۵۴۶۵۵ هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶/ت ۵۳۴۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

 

 

 

دستورالعمل


[۱۳۹۶/۰۷/۲۲][۲۰۰/۹۶/۵۱۷] نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی

[۱۳۹۷/۰۸/۰۲][۲۳۰/۹۷/۱۴][دستورالعمل] دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­­های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶

[۱۳۹۶/۰۸/۲۰][۲۰۰/۹۶/۵۱۹][دستورالعمل] نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(۳)ماده(۷۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

[۱۳۹۶/۰۷/۲۲][۲۰۰/۹۶/۵۱۷][دستورالعمل] نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی

[۱۳۹۶/۰۶/۰۵][۲۳۰/۹۶/۵۱۴][دستورالعمل] دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵

[۱۳۹۶/۰۵/۱۱][۲۰۰/۹۶/۵۱۳][دستورالعمل] اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار ۱۳۹۶

[۱۳۹۶/۰۲/۱۸][۲۰۰/۹۶/۵۰۴][دستورالعمل] نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج

print