قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۴۷

ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۱- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶ – در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

 

 

بخشنامه


[۱۳۹۷/۰۹/۲۶][۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص][بخشنامه] لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیات­های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر و کاهش مالیات

[۱۳۹۷/۰۷/۳۰][۲۳۰/۹۷/۱۱۱][بخشنامه] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ مبنی بر ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۸ و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ مبنی بر عدم ابطال بندهای (۱)، (۲) و (۴) همان بخشنامه

[۱۳۹۶/۰۶/۲۶][۲۳۰/۹۶/۹۴][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات مطرح­شده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات­های مستقیم

[۱۳۹۶/۰۵/۲۹][۲۶۰/۹۶/۷۵][بخشنامه] رعایت تبصره “۶” ماده ۲۴۷ قانون مالیات­های مستقیم

print