قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۴

ماده۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده(۵۴­ مکرر) این قانون، میزان اجاره­بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره۱- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه­التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.(۱)


۱. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن شد.
“ماده ۵۴ – مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌ خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها‌ بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.”

تبصره ۱ – ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن‌ واقع است تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۲ – از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع‌ ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.”

 

بخشنامه


۲۰۰/۹۸/۵۴/ص۱۳۹۸/۰۶/۱۱ا بلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۷ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

۲۰۰/۹۸/۳۴۱۳۹۸/۰۴/۲۴ارائه نکاتی در رابطه با ارزشهای اجاری املاک تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال ۹۷ و به بعد

[۱۳۹۷/۰۸/۳۰][۲۰۰/۹۷/۱۲۲][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۶ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

[۱۳۹۷/۰۶/۰۴][۲۰۰/۹۷/۸۴][بخشنامه] ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

[۱۳۹۶/۰۵/۲۹][۲۰۰/۹۶/۷۹][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

 

دستورالعمل


[۱۳۹۶/۰۴/۰۷][۲۰۰/۹۶/۵۱۰][دستورالعمل] تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخه­ای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک

print