قانون مالياتهاي مستقيم- باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

  1. فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها – شامل مواد قانونی ۲۱۹ الی ۲۳۵
  2. فصل دوم : ترتیب رسیدگی – شامل مواد قانونی ۲۳۶ الی ۲۴۳
  3. فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی – شامل مواد قانونی ۲۴۴ الی ۲۵۱
  4. فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن – شامل مواد قانونی ۲۵۲ الی ۲۶۰
  5. فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی ۲۶۱ الی ۲۶۲
  6. فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی ۲۶۳ الی ۲۸۲
print