قانون مالياتهاي مستقيم- باب چهارم در مقررات مختلفه

  1. فصل اول :معافیت ها – شامل مواد قانونی ۱۳۲ الی ۱۴۶
  2. فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک – شامل مواد قانونی ۱۴۷ الی ۱۵۱
  3. فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی – شامل مواد قانونی ۱۵۲ الی ۱۵۴
  4. فصل چهارم :مقررات عمومی – شامل مواد قانونی ۱۵۵ الی ۱۷۶
  5. فصل پنجم :وظایف مودیان – شامل مواد قانونی ۱۷۷ الی ۱۸۱
  6. فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث – شامل مواد قانونی ۱۸۲ الی ۱۸۸
  7. فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی – شامل مواد قانونی ۱۸۹ الی ۲۰۲
  8. فصل هشتم :ابلاغ – شامل مواد قانونی ۲۰۳ الی ۲۰۹
  9. فصل نهم :وصول مالیات – شامل مواد قانونی ۲۱۰ الی ۲۱۸
print