قانون مالياتهاي مستقيم- باب دوم مالیات بر دارائی

    1. فصل اول : مالیات سالانه املاک – شامل مواد قانونی ۳ الی ۹
    2. فصل دوم : شامل شامل مواد قانونی ۱۰ الی ۱۱
    3. فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر – شامل مواد قانونی ۱۲ الی ۱۶
    4. فصل چهارم : مالیات برارث – شامل مواد قانونی ۱۷ الی ۴۳
    5. فصل پنجم :حق تمبر – شامل مواد قانونی ۴۴ الی ۵۱
print