قانون مالياتهاي مستقيم- باب سوم مالیات بردرآمد

  1. فصل اول :مالیات بردرآمد املاک – شامل مواد قانونی ۵۲ الی ۸۰
  2. فصل دوم :مالیات بردرآمد کشاورزی – شامل مواد قانونی ۸۱ الی ۸۱
  3. فصل سوم : شامل مواد قانونی ۸۲ الی ۹۲
  4. فصل چهارم :مالیات بردرآمد مشاغل – شامل مواد قانونی ۹۳ الی ۱۰۴
  5. فصل پنجم :مالیات بردرآمداشخاص حقوقی – شامل مواد قانونی ۱۰۵ الی ۱۱۸
  6. فصل ششم :مالیات درآمد اتفاقی – شامل مواد قانونی ۱۱۹ الی ۱۲۸
  7. فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف – شامل مواد قانونی ۱۲۹ الی ۱۳۱
print