مستندات

مستندات مورد نیاز جهت رسیدگی مالیاتی

مستندات مورد نیاز جهت بستن حسابها

مستندات مورد نیاز جهت حسابرسی ارزش افزوده

انواع اظهار نامه مالیاتی و مواعد تسلیم

بخشودگی ها و تشویقات مالیاتی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اشخاص حقوقی(ارزش افزوده)

قوانین وزارت کار در خصوص مرخصی

شیوه ثبت تسهیلات بانکی

فرم ها

فرم صورت درآمد و هزینه ماهانه و سالانه مودیان گروه دوم

فرم خلاصه درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه سوم وصورت درآمد و هزینه ماهانه مودیان گروه سوم

فرم اطلاعات اولیه در خصوص ثبت اظهارنامه املاک

فرم قرارداد کار(قرارداد پرسنلی)

فرم برگ ماموریت